ശാലേം പുരെ ചെന്ന് I KESTER I Traditional Best Malayalam Christian Song HD

424 Views
Published
ശാലേം പുരെ ചെന്ന് ചേരുന്ന
നാൾ ഹാ എത്ര മോദമേ....
താതനൊരുക്കുന്ന വിശ്രമവീട്ടിൽ
ഞാൻ എന്നു ചേരുമോ....
കണ്ണുനീരില്ലവിടെ ദുഃഖ വിലാപങ്ങളുമില്ലങ്
ആലാപനം : കെസ്റ്റർ
Kester Hits ★ More Songs ★ Subscribe ★
Category
Christian Videos