ശാലേം പുരെ ചെന്ന് I KESTER I Traditional Best Malayalam Christian Song HD

I want to say hello to all my christian brothers and want to wishes them a happy Merry Christmas Wishes 2018 and also a very blessed new year. May God fill your hearts with tons of joy and happiness.
281 Views
Published
ശാലേം പുരെ ചെന്ന് ചേരുന്ന
നാൾ ഹാ എത്ര മോദമേ....
താതനൊരുക്കുന്ന വിശ്രമവീട്ടിൽ
ഞാൻ എന്നു ചേരുമോ....
കണ്ണുനീരില്ലവിടെ ദുഃഖ വിലാപങ്ങളുമില്ലങ്
ആലാപനം : കെസ്റ്റർ
Kester Hits ★ More Songs ★ Subscribe ★
Category
Christian Videos
Sign in or sign up to post comments.
Be the first to comment