യേശുവേ പോലൊരു സ്നേഹിതന്‍ | KESTER | Malayalam Christian Devotional Song

668 Views
Published
യേശുവേ പോലൊരു സ്നേഹിതന്‍ ഉണ്ടോ..
ആരുമില്ലാ ആരുമില്ലാ ആരുമില്ലാ ആരുമില്ലാ..
വേറെ ആരെന്‍ ഉള്ളത്തിന്‍ ഭാരം താങ്ങുവാന്‍..
ആരുമില്ലാ ആരുമില്ലാ ആരുമില്ലാ ആരുമില്ലാ..
SINGER ★ KESTER
More Videos ★
More Songs ★ Subscribe ★
Category
Christian Videos