യേശുവേ എന്‍ പ്രാണ നായകാ | KESTER Voice | Favourite Malayalam Christian Devotional Song HD

I want to say hello to all my christian brothers and want to wishes them a happy Merry Christmas Wishes 2018 and also a very blessed new year. May God fill your hearts with tons of joy and happiness.
457 Views
Published
യേശുവേ എന്‍ പ്രാണ നായകാ
ജീവനെനിക്കേകിയോനെ...
എന്‍ സങ്കടങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞെന്‍റെ വന്‍ കടങ്ങള്‍ തീർത്തെന്‍റെ കണ്ണുനീര്‍ തുടച്ചല്ലോ നീ...
പാപിയായ് ഞാന്‍ ജീവിച്ചപ്പോള്‍
പാത തെറ്റി ഓടിയപ്പോള്‍
പാലകന്‍ നീ തേടി ഈ പാതകനടിയാനെ
പാവന മാര്‍ഗ്ഗേ ചേർത്തല്ലോ..
Yeshuve En Praana Nayaka - Kester Version Latest Update HD
More Videos :
More Songs :
Category
Christian Videos
Sign in or sign up to post comments.
Be the first to comment