മനുഷ്യാ നീ നിഴൽ മാത്രംI KESTER NEW Malayalam Christian Song

I want to say hello to all my christian brothers and want to wishes them a happy Merry Christmas Wishes 2018 and also a very blessed new year. May God fill your hearts with tons of joy and happiness.
175 Views
Published
ഏത് മനുഷ്യനും ഒരു ശ്വാസം...
മനുഷ്യാ നീ നിഴൽ മാത്രം...
മനുഷ്യാ നീ മണ്ണാകുന്നു...
മണ്ണിലേക്ക് ഒരു നാൾ മറഞ്ഞു പോകും
മനുഷ്യാ നീ നിഴൽ മാത്രം...
Lyrics & Music ✔ Pr.KK Roy
Singer ✔ Kester
Kester Hits ★ More Songs ★ Subscribe ★
Category
Christian Videos
Sign in or sign up to post comments.
Be the first to comment