മനുഷ്യാ നീ നിഴൽ മാത്രംI KESTER NEW Malayalam Christian Song

338 Views
Published
ഏത് മനുഷ്യനും ഒരു ശ്വാസം...
മനുഷ്യാ നീ നിഴൽ മാത്രം...
മനുഷ്യാ നീ മണ്ണാകുന്നു...
മണ്ണിലേക്ക് ഒരു നാൾ മറഞ്ഞു പോകും
മനുഷ്യാ നീ നിഴൽ മാത്രം...
Lyrics & Music ✔ Pr.KK Roy
Singer ✔ Kester
Kester Hits ★ More Songs ★ Subscribe ★
Category
Christian Videos