പരിശുദ്ധ രാജ്ഞിയാം അമ്മേ | KESTER | Super Hit New Marian Song 2017

I want to say hello to all my christian brothers and want to wishes them a happy Merry Christmas Wishes 2018 and also a very blessed new year. May God fill your hearts with tons of joy and happiness.
366 Views
Published
പരിശുദ്ധ രാജ്ഞിയാം അമ്മേ..
ദയ തൻ ഉറവിടമേ..കൃപയും
കരുണയും നിറഞ്ഞൊഴുകിടും
മധുരിതം നിൻ നാമമേ..
ഹൗവ്വാ തൻ മക്കൾ ഞങ്ങൾ
കേണൂ വിളിക്കുന്നമ്മേ...
Lyrics ✔ Fr.Eby Nedumkalam MCBS
Music ✔ Mathews Payyappilly​ MCBS
Singer ✔ Kester
Category
Christian Videos