ദൈവകരുണയിൻ ധനമാഹാത്മ്യം | Malayalam Christian Song | KESTER

I want to say hello to all my christian brothers and want to wishes them a happy Merry Christmas Wishes 2018 and also a very blessed new year. May God fill your hearts with tons of joy and happiness.
1,502 Views
Published

ദൈവകരുണയിൻ ധനമാഹാത്മ്യം നാവാൽ വർണ്ണ്യമോ ദൈവസുതൻ പശുശാലയിൽ നരനായ് അവതരിച്ചതു വെറും കഥയോ ഭൂവനമൊന്നാകെ ചമച്ചവനൊരു ചെറുഭവനവും ലഭിച്ചതില്ലെന്നോ? പരമസമ്പന്നനീ ധരണിയിലേറ്റം ദരിദ്രനായ് തീർന്നു സ്വമനസ്സാ..

바이낸스

If you need ctlimoservice , then the team of professionals from ctlimoservice is here to help you.

토토사이트 메이저놀이터 안전토토

Always prepare before you make a choice. There is so much info about floridaplumbinghvac at https://www.floridaplumbinghvac.com

Category
Christian Videos