ജീവന്‍ നല്‍കും വചനം 2017 | KESTER | Beautiful Christian Devotional Songs Malayalam

652 Views
Published
ഹാലേലൂയാ ഹാലേലൂയാ ഹാലേലൂയാ ഹാലേലൂയാ..
നീർച്ചാലുകൾ പോൽ ഒഴുകിയിറങ്ങുന്നു..
ജീവൻ നല്‍കും വചനം ദൈവ വചനം
കാതോർത്തിടുവിൻ ദൈവ ജനമേ
ഹൃദയമൊരുക്കിടുവിൻ ദൈവ ജനമേ
ഇതു ജീവൻ നല്‍കും വചനം ദൈവ വചനം
Category
Christian Videos