ഒരു ചെറുകാറ്റില്‍ I Sneha Bhojyam I Jojo Johny I Anoop Antony I KESTER

368 Views
Published
DIVINE TOUCH MUSIC PRESENTS
ഒരു ചെറുകാറ്റില്‍ പാറി പറക്കുമീ
ഗോതമ്പപ്പത്തിനുള്ളില്‍...
ഓ നിത്യ അപ്പമേ ജീവന്‍റെ അപ്പമേ..
നീയെന്‍റെ ഹൃത്തടത്തില്‍ വാ വാ യേശുവേ..
Album ✔ Sneha Bhojyam
Lyrics & Music ✔ Jojo Johny
Singer ✔ Kester
Produced by Anoop Antony ★ DIVINE TOUCH MUSIC
More Songs ★ Subscribe ★
Category
Christian Videos