ഒന്നു കാണുക എന്നെ നീ | BEST OF KESTER | Malayalam Christian Devotional Song

I want to say hello to all my christian brothers and want to wishes them a happy Merry Christmas Wishes 2018 and also a very blessed new year. May God fill your hearts with tons of joy and happiness.
3,543 Views
Published
ഒന്നു കാണുക എന്നെ നീ..
ഒന്നു കേള്‍ക്കുക ഒരു നിമിഷം..
നീറുമെന്നുള്ളം കാണുവാനായി...
ഒന്നു വരികെന്റെ ചാരത്ത് നീ..
Category
Christian Videos