എൻ്റെ തമ്പുരാനോട് I Latest Malayalam Christian Devotional Song I KESTER

383 Views
Published
നന്മതൻ ദീപമാം തമ്പുരാനേ
നിൻ കൃപ എന്നിൽ ചൊരിയേണമേ
നിന്നെ മാത്രം സ്നേഹിച്ചീടാൻ
നിൻ തിരു കല്പനകൾ പാലിച്ചീടാൻ...
മനസ്സിൽ എന്നും നിറയണമേ...
Lyrics ✔ ജോബി ആറ്റുചിറയൻ
Music ✔ Kaleshchandran Chandran
Singer ✔ Kester
Producer ★ johns perumpallikunnel © ★
Orchestration ✔ Emmanuel Johnson
Sound mix ✔ Shiju ediyatheril
Camera - Justin Jose
Artist ✔ Sujinlal
Poster design ✔ Alex kurien
Editor ✔ Tibin augustine
Direction ✔ Shine
More Songs ★ Subscribe ★
Category
Christian Videos