എൻ്റെ തമ്പുരാനോട് I Latest Malayalam Christian Devotional Song I KESTER

I want to say hello to all my christian brothers and want to wishes them a happy Merry Christmas Wishes 2018 and also a very blessed new year. May God fill your hearts with tons of joy and happiness.
273 Views
Published
നന്മതൻ ദീപമാം തമ്പുരാനേ
നിൻ കൃപ എന്നിൽ ചൊരിയേണമേ
നിന്നെ മാത്രം സ്നേഹിച്ചീടാൻ
നിൻ തിരു കല്പനകൾ പാലിച്ചീടാൻ...
മനസ്സിൽ എന്നും നിറയണമേ...
Lyrics ✔ ജോബി ആറ്റുചിറയൻ
Music ✔ Kaleshchandran Chandran
Singer ✔ Kester
Producer ★ johns perumpallikunnel © ★
Orchestration ✔ Emmanuel Johnson
Sound mix ✔ Shiju ediyatheril
Camera - Justin Jose
Artist ✔ Sujinlal
Poster design ✔ Alex kurien
Editor ✔ Tibin augustine
Direction ✔ Shine
More Songs ★ Subscribe ★
Category
Christian Videos
Sign in or sign up to post comments.
Be the first to comment