ആരാധ്യന്‍ ആരാധ്യനാം യേശുവേ | Malayalam Praise & Worship Song

I want to say hello to all my christian brothers and want to wishes them a happy Merry Christmas Wishes 2018 and also a very blessed new year. May God fill your hearts with tons of joy and happiness.
466 Views
Published
♫ Church Of God Kerala State Convention Song.
Praise and Worship Song Malayalam
Lyrics ✔ Pr. John Mathew Sharjah (Harvest Ministry,Kerala)
Music ✔ Binoy Abraham Mavelikkara
Singer ✔ Kester
പരിശുദ്ധ നാഥനേ ആരാധിച്ചു പാടാന്‍
മനോഹരമായ ഒരു ഗാനം..
♫ ആരാധ്യന്‍ ആരാധ്യനാം യേശുവേ...
ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനേ...♫
എല്ലാ നാവും പാടിടും..യേശുവിന്‍ സ്നേഹത്തെ...♫
Christian Devotional Songs Malayalam HD ♫
Category
Christian Videos
Sign in or sign up to post comments.
Be the first to comment